Mercure Hotel Amsterdam West
Kamers
1 Kamer, 1 Volw., 0 Kinderen
Kamers
-
1
+
Volw.
/Kamer
-
1
+
Kinderen
/Kamer
-
0
+
Volw.
Kinderen

Gratis wifi Air Conditioning

Mercure Hotel Amsterdam West

Oude Haagseweg 20
1066 BW Amsterdam
Nederland
T: +31 20 512 67 67
frontoffice@mercureamsterdam.com

Alle Kamers

Kies het juiste kamertype voor uw verblijf

Locatie

Alles over de locatie, omgeving & routeplaner

Voucher Winkel

Geef het geschenk van vreugde met hotelvouchers

Beoordelingen

Wat gasten over het hotel zeggen

Privacyverklaring

Algemeen

Persoonsgegevens

Het voorwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens (hiernavolgend ook gegevens genoemd). Dat is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bv. inlichtingen zoals naam, adres, beroep, e-mailadres, gezondheidstoestand, inkomen, burgerlijke staat, genetische kenmerken, telefoonnummer en eventueel ook gebruikersgegevens zoals het IP-adres.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website https://www.mercure-hotel-amsterdam-west.nl (hiernavolgend website) is Rhine Amsterdam Opco B.V. (hiernavolgend exploitant of verantwoordelijke genoemd). De contactgegevens zijn:

Rhine Amsterdam Opco B.V.

Atlas ArenA – Amerika – 7th Floor
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
Niederlande

Wettelijke vertegenwoordiging: Peter Luc Oei, John Wong, Bas Maria Hubertus Clerkx

Tel: +49 221 973056-0

Fax: +49 221 973056-930

E-Mail: frontoffice@mercureamsterdam.com

Data protection officer

MORGENSTERN consecom GmbH

Große Himmelsgasse 1

67346 Speyer

Germany

Phone +49 (0) 6232 – 100119 44

Of per mail: privacy@morgenstern-privacy.com

Mogelijkheid van verzet

Indien u zich tegen de verwerking van uw gegevens door de exploitant in functie van deze privacyverklaring als geheel, dan wel tegen individuele maatregelen, wilt verzetten, kunt u zulks op de in het colofon vermelde contactgegevens doen. Gelieve er rekening mee te houden dat in geval van een dergelijk verzet het gebruik van de website en het oproepen van de erop aangeboden dienstverleningen onder bepaalde omstandigheden slechts beperkt of helemaal niet mogelijk zijn.

Omvang en doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden, terbeschikkingstelling van gegevens en duur van de opslag

Access and use of the website

Bij iedere toegang tot de website en haar subpagina’s worden door de desbetreffende internetbrowser gebruiksgegevens verzameld en in protocolbestanden opgeslagen (serverlogbestanden). De daarbij opgeslagen gegevenssets omvatten de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip van de oproep
 • Naam van de opgeroepen subpagina
 • IP-adres
 • Doorverwijzende URL (oorsprongs-URL van waarop u op de website terecht bent gekomen)
 • Doorgestuurde gegevenshoeveelheid
 • Product- en versie-informatie van de gebruikte browser
De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 b) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor een contract vereist is waarvan de contractpartij de betrokkene is, dan wel voor uitvoering van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokkene. De door de exploitant verwerkte gegevens worden door hem benodigd om het oproepen en gebruiken van de website voor u mogelijk te maken. Het gaat hierbij om gegevens die tijdens het gebruik van een telecommunicatiemedium noodzakelijkerwijze verwerkt moeten worden. Zo niet kunt u de website niet oproepen. De protocolbestanden worden door de exploitant in geanonimiseerde vorm geëvalueerd teneinde de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker vorm te geven, fouten sneller te vinden en te verhelpen alsook servercapaciteiten aan te sturen. Zo kan bijvoorbeeld getraceerd worden op welk tijdstip het gebruik van de website bijzonder populair is en kan de exploitant een dienovereenkomstig gegevensvolume ter beschikking stellen. De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is, voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang van de exploitant ligt in de terbeschikkingstelling van een website met informatie en het aanbieden van dienstverleningen aan zijn klanten alsook de optimalisatie van de werking van de website. De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat de gegevens niet voor de optimalisatie van de website gebezigd kunnen worden. Uw IP-adres wordt na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen derwijze gewijzigd dat ze niet meer, of slechts met buitenproportioneel grote inspanningen aan tijd, kosten en arbeidskracht, aan een bepaalde of bepaalbare, dan wel geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

Contactformulier en e-mail per muisklik

Indien u met de exploitant contact wilt opnemen, staat u hiervoor een contactformulier ter beschikking. In functie van dit formulier moet u de volgende gegevens verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bericht

Aanvullend kunt u de volgende vrijwillige gegevens verstrekken:

 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsadres

Op de website heeft u de mogelijkheid met slechts één muisklik een aan de exploitant gerichte e-mail te openen. Hierbij wordt als afzender automatisch het e-mailadres geplaatst dat met uw e-mailprogramma verbonden is. Indien u niet wenst dat uw e-mailadres op deze wijze opgeroepen wordt, kunt u dit in de instellingen van uw desbetreffende e-mailprogramma wijzigen.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 b) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor een contract vereist is waarvan de contractpartij de betrokkene is, dan wel voor uitvoering van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokkene. De terbeschikkingstelling van de gegevens is vereist aangezien u anders geen bericht aan de exploitant kunt bezorgen.

De verwerkte persoonsgegevens worden na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten gewist, voor zover de verantwoordelijke geen gerechtvaardigd belang bij verdere bewaring heeft. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel. Voor zover mogelijk worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Reclame

De exploitant gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden. De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is en voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden vormt een gerechtvaardigd belang van de exploitant in de zin van art. 6 par. 1 f) AVG. De exploitant is erop aangewezen zijn dienstverleningen actief aan nieuwe en reeds bestaande klanten voor te stellen. Als klant van de exploitant ontvangt u voorts regelmatig aanbevelingen per e-mail, die zich oriënteren aan de dienstverleningen waarop u reeds een beroep heeft gedaan. Op deze wijze wil de exploitant u informatie omtrent zijn dienstverleningen verstrekken, die u op basis van uw laatste boeking zou kunnen interesseren. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 f) AVG juncto § 7 lid 3 van UWG [Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie]. De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch contractueel, noch wettelijk voorgeschreven. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat geen reclame tot u gericht mag worden. De voor reclamedoeleinden verwerkte persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verantwoordelijke geen gerechtvaardigd belang bij verdere bewaring heeft. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel.

Nieuwsbrief

Om verdere informatie omtrent de dienstverleningen van de exploitant te ontvangen, kunt u zich aanvullend op een e-mailnieuwsbrief abonneren. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt de exploitant de dienst rapidmail van rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg. Voor de verzending van de nieuwsbrief wordt de zogeheten double opt-in-procedure gebruikt, d.w.z. dat u pas een nieuwsbrief per e-mail ontvangt indien u voorafgaandelijk uitdrukkelijk bevestigd heeft dat de nieuwsbriefdienst geactiveerd zal worden. Nadat u de nieuwsbrief geactiveerd heeft; ontvangt u een e-mailbericht met een activeringslink. Pas door op deze link te klikken ontvangt u de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde deactiveren. Te dien einde wendt u zich tot de exploitant of gebruikt u de afmeldingslink, die in iedere nieuwsbrief is aangegeven. De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 a) AVG, krachtens hetwelk de verwerking toegestaan is indien de betrokkene diens instemming heeft verleend met de verwerking van de hem of haar betreffende gegevens voor een of meerdere doeleinden. De terbeschikkingstelling van uw gegevens is vrijwillig, doch noodzakelijk voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Na herroeping van uw instemming worden uw gegevens gewist, voor zover de verantwoordelijke geen gerechtvaardigd belang bij verdere bewaring heeft. Dit kan het geval zijn indien de exploitant uw gegevens krachtens een met u bestaand contract moet blijven opslaan. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel.

Online hotelboeking

Via de website heeft u de mogelijkheid overnachtingen te boeken. Hiervoor gebruikt de exploitant de boekingsmachine D-Edge, die door D-Edge SAS, HQ 14/16, boulevard Poissonnière, 75009 Parijs, Frankrijk wordt geëxploiteerd. Voor de boeking wordt u doorgestuurd naar de website van Fastbooking. Aldaar is het verstrekken van persoonsgegevens zoals bv. naam, postadres en e-mailadres alsook betalingsinformatie vereist. Verdere informatie vindt u in de privacybepalingen van D-Edge https://www.d-edge.com/privacy-policy/.
De boekingsinformatie wordt door D-Edge voor de uitvoering van het contract naar ons doorgestuurd.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 b) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor een contract vereist is waarvan de contractpartij de betrokkene is, dan wel voor uitvoering van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokkene. De terbeschikkingstelling van de gegevens is vereist aangezien u anders geen reservering/boeking kunt plaatsen.

De verwerkte persoonsgegevens worden na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten gewist, voor zover de verantwoordelijke geen gerechtvaardigd belang bij verdere bewaring heeft. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel. Voor zover mogelijk worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Beoordeling door gasten

U kunt uw verblijf in Mercure Hotel Amsterdam West online beoordelen. Hiervoor gebruikt de exploitant de beoordelingsdienst TrustYou, van TrustYou GmbH, Steinerstraße 15, 81369 München. De door TrustYou verzamelde beoordelingen worden op de website van de beoordelaar gepubliceerd.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is en voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang van de exploitant ligt in de presentatie van de onderneming naar buiten toe door middel van beoordelingen door gasten.

De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch vereist voor het afsluiten van een contract. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat u geen beoordeling kunt indienen.
Verdere informatie vindt u in de privacybepalingen van TrustYou https://analytics.trustyou.com/surveys/static/guest-privacy-policy-de.pdf.

Oaky

The operator uses the upselling tool Oaky of Oaky B.V., Leidseplein 1-3, 1017 PR, Amsterdam, The Netherlands, on its website. The operator can contact you with this tool and make you suitable offers to your current booking. These offers can then be added to the existing booking.

If necessary, the data may also be transferred to the USA. The transfer of your personal data to the USA is carried out using standard data protection clauses pursuant to Art. 46 para. 2 c) GDPR, which were issued by the European Commission pursuant to Art. 93 para. 2 GDPR. Information on the standard data protection clauses can be found on the website of the European Commission (https://ec.europa.eu/info/index_de).

The admissibility of this processing is based on Art. 6 para. f) GDPR stating that the processing is lawful if it is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. The legitimate interest of the operator lies in the provision of additional offers and booking options to you. The provision of the data is neither required by law nor for contractual purposes. If you do not provide the data, no additional offers can be sent to you.

The personal data processed for the aforementioned purposes will be deleted after using the Oaky service or insofar as you object to the processing for advertising purposes, unless the operator has a legitimate interest in further storage. In any case, only those data will continue to be stored that are absolutely necessary to achieve the corresponding purpose.

For more information about the processing of your personal data, please refer to the privacy policy of Oaky https://oaky.com/en/security?page=privacy-policy.

Gebruik van cookies

De exploitant gebruikt zogeheten cookies. Dit zijn kleine gegevenspakketten die normaliter uit letters en cijfers bestaan en in een browser opgeslagen worden wanneer u bepaalde websites bezoekt. De cookies stellen de website in staat uw browser te herkennen, u te volgen bij het surfen door verschillende delen van de website en u te identificeren wanneer u naar de website terugkeert. Cookies bevatten geen gegevens die u persoonlijk identificeren, maar de door de exploitant opgeslagen, u betreffende informatie kan aan de gegevens gekoppeld worden die door de cookies wordt verzameld en erin wordt opgeslagen.
Informatie die de exploitant door het gebruik van cookies ontvangt, kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Herkennen van de computer van de gebruiker bij het bezoek aan de website
 • Traceren van de surfactiviteiten van de gebruiker op de website
 • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website
 • Evaluatie van het gebruik van de website
 • Werking van de website
 • Preventie van fraude en verbetering van de veiligheid van de website
 • Individuele vormgeving van de website met inachtneming van de behoeften van de gebruikers

Cookies richten geen schade in een browser aan. Ze bevatten geen virussen en stellen de exploitant evenmin in staat u te bespioneren. Er worden 2 soorten cookies gebruikt:

 • Tijdelijke cookies worden bij het sluiten van uw browser automatisch gewist (sessiecookies).
 • Permanente cookies hebben daarentegen een langere levensduur. Dit soort cookies maakt het mogelijk dat u na het verlaten van de website bij het opnieuw oproepen ervan weer herkend wordt. Verdere informatie vindt u in de cookie-instellingen.

Met behulp van de cookies is de exploitant in staat uw gebruiksgedrag voor de bovenvermelde doeleinden en in de dienovereenkomstige omvang te traceren. Daarenboven dienen ze geoptimaliseerd surfen op de website voor u mogelijk te maken. Ook deze gegevens vergaart de exploitant slechts in geanonimiseerde vorm.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is, voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang van de exploitant ligt in de geoptimaliseerde weergave van zijn website. De terbeschikkingstelling van de gegevens is vereist om de website van de exploitant feilloos te kunnen oproepen. Indien u geen cookies aanvaardt of reeds geplaatste cookies wist, kan dit tot functionele beperkingen van de website leiden.
De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat u mogelijkerwijze niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Cookieverklaring

Gebruik van tracking tools

Google Analytics

De exploitant gebruikt de webanalysedienst Google-Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze gebruikt de bovenstaand beschreven cookies om bv. informatie betreffende uw besturingssysteem, uw browser, uw IP-adres, de voorafgaandelijk opgeroepen website en de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de website van de exploitant te registreren. De door het cookie gegenereerde informatie omtrent het gebruik van de website wordt naar een Google-server in Ierland doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Eventueel kunnen de gegevens ook naar de V.S. worden doorgestuurd. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie hieromtrent vindt u rechtstreeks bij Google: https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten inzake de websiteactiviteit voor de exploitant samen te stellen en verdere met het websitegebruik en internetgebruik samenhangende dienstverleningen te leveren. Voor zover zulks wettelijk voorgeschreven is om voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken, zal Google deze informatie ook aan deze derden doorgeven. Dit gebruik geschiedt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Verdere informatie daaromtrent vindt u rechtstreeks bij Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bij het gebruik van Google-Analytics worden generlei rechtstreekse persoonsgegevens opgeslagen, alleen het internetprotocoladres. Deze informatie dient om uw bij het volgende bezoek aan de website van de exploitant automatisch opnieuw te herkennen en de navigatie eenvoudiger voor u te maken.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is, voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang van de exploitant ligt in de optimalisatie van zijn website middels evaluatie van het websitebezoek.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen met de Cookiebot. U bereikt de instelmogelijkheden via de pijltoets aan de rechterrand van het beeldscherm.

De door het gebruik van tracking tools geregistreerde persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verantwoordelijke geen gerechtvaardigd belang bij verdere bewaring heeft. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel. Voor zover mogelijk worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven. Zonder deze terbeschikkingstelling kan Google-Analytics niet gebezigd worden.

Google Marketing Platform

De exploitant gebruikt de analysedienst Google Marketing Platform (hiernavolgend GMP) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Hierbij gebruikt GMP cookies die herkennen welke websites bezocht worden en of er reeds reclameadvertenties getoond werden. Hierbij dient de reclame individueler vormgegeven te worden en dient voorkomen te worden dat reclameadvertenties meermaals getoond worden.

De gegevens worden door Google Ierland geregistreerd en als statistische evaluaties doorgegeven aan de exploitant. Hierdoor kan de exploitant herkennen hoe aantrekkelijk de reclameadvertenties zijn en zijn aanbod verbeteren.

Eventueel kunnen de gegevens ook naar servers in de V.S. worden doorgestuurd. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie hieromtrent vindt u rechtstreeks bij Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

Dit gebruik geschiedt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Verdere informatie daaromtrent vindt u rechtstreeks bij Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is, voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang van de exploitant ligt in de optimalisatie van zijn website middels evaluatie van het websitebezoek.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen met de Cookiebot. U bereikt de instelmogelijkheden via de pijltoets aan de rechterrand van het beeldscherm.

De door het gebruik van tracking tools geregistreerde persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verantwoordelijke geen gerechtvaardigd belang bij verdere bewaring heeft. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel. Voor zover mogelijk worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven. Zonder deze terbeschikkingstelling kan GMP niet gebezigd worden.

Google Maps

De exploitant gebruikt de kaartdienst Google Maps. Deze wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland geëxploiteerd. Door het gebruik ervan wordt informatie omtrent het gebruik van de website (bijvoorbeeld datum en tijdstip van de oproep, IP-adres enz.) naar Google-servers in Ierland doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Eventueel kunnen gegevens ook naar de V.S. worden doorgestuurd. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie hieromtrent vindt u rechtstreeks bij Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

De gegevens worden door Google ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of gepaste vormgeving van zijn website gebezigd. Hierbij kan ook een koppeling aan uw gebruikersaccount plaatsgrijpen, voor zover u erin aangemeld bent. Indien u dit niet wenst, moet u zich vóór het gebruik afmelden. De gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen van Google zijn van kracht. Indien u Javascript in uw browserinstellingen deactiveert of blokkeert, kunt u de uitvoering van Google Maps verhinderen.

De exploitant gebruikt Google Maps om het gebruik van de interactieve kaarten voor het vinden van routes voor u mogelijk te maken.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is en voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gebruik van gegevens voor het ter beschikking stellen van de kaarten om routes te vinden vormt een gerechtvaardigd belang van de exploitant in de zin van art. 6 par. 1 f) AVG. Hierdoor wordt de toegang tot de bedrijfsvestiging van de exploitant vergemakkelijkt. De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch vereist voor het afsluiten van een contract. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat u de functie niet kunt gebruiken.

De gegevens worden door Google opgeslagen.) Verdere aanwijzingen hierbij vindt u in de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden van Google.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen met de Cookiebot. U bereikt de instelmogelijkheden via de pijltoets aan de rechterrand van het beeldscherm.

Google Fonts

De exploitant gebruikt op de website externe lettertypen via de dienst Google Fonts. Deze wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland geëxploiteerd. Door het gebruik ervan wordt informatie omtrent het gebruik van de website (bijvoorbeeld datum en tijdstip van de oproep, IP-adres enz.) naar Google-servers in Ierland doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Eventueel kunnen gegevens ook naar de V.S. worden doorgestuurd. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie hieromtrent vindt u rechtstreeks bij Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

De gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen van Google zijn van kracht.

De exploitant gebruikt Google Fonts om het gebruik van externe lettertypes voor u mogelijk te maken teneinde de website beter weer te geven.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is en voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gebruik van gegevens ten behoeve van de verbetering van de weergave van de website vormt een gerechtvaardigd belang van de exploitant in de zin van art. 6 par. 1 f) AVG. De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch vereist voor het afsluiten van een contract. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat het schrift u in een andere vorm wordt weergegeven.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen met de Cookiebot. U bereikt de instelmogelijkheden via de pijltoets aan de rechterrand van het beeldscherm.

De exploitant slaat geen persoonsgegevens op via de integratie van Google Fonts. De gegevens worden door Google volgens de eigen privacybepalingen opgeslagen. Verdere aanwijzingen hierbij vindt u in de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden van Google.

Akismet

De exploitant gebruikt op de website de dienst Akismet van Automattic Inc., 60 29th Street 343, San Francisco, CA 94107, V.S. Deze verstuurt commentaaropgaven naar een server in de V.S. om te controleren of het daadwerkelijk om geschreven commentaren of om spam gaat. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie hierbij vindt u in de privacybepalingen van Automattic https://automattic.com/privacy/.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is en voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gebruik voor de veiligheid van de website vormt een gerechtvaardigd belang van de exploitant in de zin van art. 6 par. 1 f) AVG.

De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch vereist voor het afsluiten van een contract. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat u overeenkomstige commentaarfuncties niet kunt gebruiken.

De exploitant slaat geen persoonsgegevens op via de integratie van Akismet. De door Akismet vergaarde persoonsgegevens worden gewist, voor zover Google geen gerechtvaardigd belang bij de verdere bewaring heeft. In dit geval blijven alleen die gegevens opgeslagen die ook daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het dienovereenkomstige doel. Voor zover mogelijk worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. De gegevens worden door Automattic overeenkomstig de eigen privacybepalingen opgeslagen.

 

YouTube

De exploitant gebruikt op de website video’s van YouTube. YouTube is een dienst van YouTube LLC (‘YouTube’), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, V.S. en wordt daardoor ter beschikking gesteld. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Daarenboven kan verdere informatie aangaande het gebruik van de website (bijvoorbeeld datum en tijdstip van de oproep, IP-adres enz.) naar Google-servers (mogelijkerwijze in een extern land zoals de V.S.) worden doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Dit geschiedt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent aangemeld, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie hieromtrent vindt u rechtstreeks bij Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

De gegevens worden door Google ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of gepaste vormgeving van zijn website gebezigd. Hierbij kan ook een koppeling aan uw gebruikersaccount plaatsgrijpen, voor zover u erin aangemeld bent. Indien u dit niet wenst, moet u zich vóór het gebruik afmelden. De gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen van Google zijn van kracht.

De exploitant gebruikt YouTube-video’s om u video’s betreffende verschillende thema’s ter beschikking te stellen.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 f) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is indien ze voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist is en voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Het gebruik van gegevens voor het ter beschikking stellen van de video’s om onze dienstverleningen en producten te veraanschouwelijken vormt een gerechtvaardigd belang van de exploitant in de zin van art. 6 par. 1 f) AVG.

De terbeschikkingstelling van de gegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch vereist voor het afsluiten van een contract. Het niet ter beschikking stellen heeft tot gevolg dat u onze website niet of niet in haar volle omvang kunt gebruiken.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden van Google.

 

Popup Maker

Wij maken gebruik van Popupmaker om pop-ups op onze website aan te sturen. Popupmaker maakt gebruik van cookies om u te herkennen als gebruiker en daardoor te garanderen dat pop-ups u niet herhaaldelijk worden getoond. Meer informatie hieromtrent vindt u bij Popupmaker onder https://wppopupmaker.com/privacy-policy/

De toelaatbaarheid van deze verwerking is georiënteerd aan art. 6 par. 1 a) AVG, krachtens hetwelk de verwerking rechtmatig is wanneer de betreffende persoon zijn of haar toestemming voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor één of meerdere bepaalde doeleinden heeft verstrekt. De cookie bewaart de gegevens één dag lang, indien geen rechtmatig belang bestaat voor de verdere bewaring.

Socialmediaknoppen

Facebook

De exploitant gebruikt op de website een Facebook-plug-in, die door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland geëxploiteerd wordt. Eventueel kunnen gegevens ook naar de V.S. worden doorgestuurd. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl).  Verdere informatie vindt u bij Facebook op https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum alsook in de privacybepalingen van Facebook op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Instagram

The controller uses an Instagram plugin on the website, which is operated by Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. If necessary, data may also be transferred to the USA. The transfer of your personal data to the USA is carried out using standard data protection clauses in accordance with Art. 46 (2c) GDPR, which were issued by the European Commission in accordance with Art. 93 (2) GDPR. Information on the standard data protection clauses can be found on the website of the European Commission (https://ec.europa.eu/info/index_de). Further information can be found on Facebook at https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and in Instagram’s privacy policy at https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0.

Twitter

De exploitant gebruikt op de website een plug-in van Twitter, die door de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland geëxploiteerd wordt. Eventueel kunnen gegevens ook naar de V.S. worden doorgestuurd. Het doorsturen van uw persoonsgegevens naar de V.S. gebeurt met gebruik van standaard regelingen voor de gegevensbescherming volgens art. 46 par. 2, lid c van de AVG die door de Europese Commissie is uitgevaardigd volgens art. 93 par. 2 GDPR. Informatie over de standaard regeling voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u oproepen op de website van de Europese Commissie: (https://ec.europa.eu/info/index_nl). Verdere informatie vindt u in de privacybepalingen van Twitter op https://twitter.com/de/privacy.

Recht op inzage, correctie, wissen, inperking, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens

Recht op inzage (art. 15 AVG)

Op aanvraag licht de exploitant u in of hij gegevens met betrekking tot u verwerkt. De exploitant streeft ernaar aanvragen om inzage spoedig te behandelen.

Recht op correctie (art. 16 AVG)

U heeft het recht, van de verantwoordelijke onverwijld de correctie van onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot u te eisen.

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U heeft het recht, van de exploitant te eisen dat persoonsgegevens met betrekking tot u onverwijld gewist worden en de exploitant is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de in art. 17 par. 1 a) – f) AVG vermelde redenen van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U heeft het recht, van de exploitant de beperking van de verwerking te eisen wanneer aan een van de voorwaarden van art. 18 par. 1 a) – d) AVG voldaan is.

Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

U heeft het recht, om redenen ten gevolge van uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking krachtens art. 6 par. 1 e) of f) AVG van persoonsgegevens betreffende u; dit geldt eveneens voor profilering die op deze bepalingen gebaseerd is. De exploitant verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenware dat hij dwingende, te beschermen redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel dat de verwerking voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken dient. Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve van rechtstreekse reclame, heeft u het recht te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt eveneens voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. U heeft het recht, om redenen ten gevolge van uw bijzondere situatie verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, dan wel statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 par. 1 AVG plaatsgrijpt, tenware dat de verwerking vereist is voor het vervullen van een opdracht van publiek belang. Gelieve voor uw mededeling het in het colofon vermelde contactadres te bezigen.

Recht van overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U heeft het recht, de u betreffende persoonsgegevens die u de exploitant ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en u heeft het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder beletsel door de exploitant te wiens beschikking de persoonsgegevens gesteld werden, voor zover de verwerking op een instemming overeenkomstig art. 6 par. 1 a) AVG, art. 9 par. 2 a) AVG of een contract overeenkomstig art. 6 par. 1 b) AVG berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedés geschiedt.

Herroeping van uw instemming

Indien u uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens verstrekt heeft en deze herroept, blijft de tot op het tijdstip van deze herroeping uitgevoerde verwerking hierdoor onaangeroerd.

Recht om klacht in te dienen (art. 77 AVG)

U heeft te allen tijde het recht, bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Ontvangers

De gegevens die worden verzameld bij het bezoeken en gebruiken van de website en de informatie die u verstrekt bij het contact opnemen, worden verzonden naar de server van de exploitant en daar opgeslagen. Bovendien kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers:
 • Personen binnen de verantwoordelijke entiteit die betrokken zijn bij de verwerking (bijv. marketingafdeling, personeelsadministratie, klantenservice)
 • Verwerkers (bijv. datacenters, IT-dienstverleners, softwareondersteuning, aanbieders van analysetools, mailingdiensten)
 • Contractpartners van de exploitant (bijv. banken, belastingadviseurs)
Indien een van de ontvangers zich in een derde land bevindt, handhaaft de exploitant de beginselen van Art. 44 van de AVG met betrekking tot de rechtmatigheid van gegevensoverdracht naar een derde land, voornamelijk door gegevensoverdrachten op basis van adequaatheidsbesluiten (bijv. het EU-VS-privacyraamwerk) of met passende garanties zoals standaardcontractbepalingen.

Links naar websites van derden

Bij het bezoek aan de website kunnen inhouden getoond worden die gekoppeld zijn aan websites van derden. De exploitant heeft geen toegang tot de cookies of andere functies die door externe websites gebezigd worden, noch kan de exploitant deze controleren. Dergelijke websites van derden zijn niet aan de privacybepalingen van de exploitant onderworpen.